తెలుగులో తలుపు యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: తలుపు1తలుపు2

తలుపు1

door

ఉచ్ఛారణ /talupu/

నామవాచకం

 • 1

  door
 • 2

  shutter

తెలుగులో తలుపు యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: తలుపు1తలుపు2

తెలుపు2

white

ఉచ్ఛారణ /telupu/

నామవాచకం & విశేషణం

 • 1

  white

తెలుగులో తలుపు యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: తలుపు1తలుపు2

తలుపు

ఉచ్ఛారణ /talupu/


తెలుగులో తలుపు యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: తలుపు1తలుపు2

తెలుపు

to make known

ఉచ్ఛారణ /telupu/

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to make known
 • 2

  to tell, inform
 • 3

  to show, demonstrate
 • 4

  to signify, indicate, denote
 • 5

  to notify