తరగ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తరగ

wave

ఉచ్ఛారణ /taraga/

నామవాచకం

  • 1

    wave

తిరిగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తిరిగి

having turned

ఉచ్ఛారణ /tirigi/


తిరిగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తిరిగి

again, back

ఉచ్ఛారణ /tirigi/

క్రియావిశేషణం

  • 1

    again, back
    tirigi paṃpu to send again, send back, return