తూనీగ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తూనీగ

dragon fly

ఉచ్ఛారణ /tuuniiga/

నామవాచకం

  • 1

    dragon fly