తరువు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తరువు

tree

ఉచ్ఛారణ /taruwu/

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

  • 1

    tree

తెరువు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తెరువు

way, path

ఉచ్ఛారణ /teruwu/

నామవాచకం

  • 1

    way, path
  • 2

    manner