దేవత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

దేవత

goddess

ఉచ్ఛారణ /deewata/

నామవాచకం

  • 1

    goddess
  • 2

    deewatalu gods and goddesses, deities

దోవతి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

దోవతి

ఉచ్ఛారణ /doowati/


ద్వేతి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ద్వేతి

ఉచ్ఛారణ /dwayti/

నామవాచకం

  • 1

    one who believes in dualism