నంగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

నంగి

(of words)

ఉచ్ఛారణ /nangi/

విశేషణం

 • 1

  (of words)
 • 2

  unclear (in sound), vague, imprecise (in meaning)
 • 3

  spoken through the nose, nasal sounding

నింగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

నింగి

sky, heavens

ఉచ్ఛారణ /ningi/

నామవాచకం

 • 1

  sky, heavens