నిగుడ్చు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

నిగుడ్చు

to stretch, extend

(నిగిడించు)

ఉచ్ఛారణ /niguDcu/

నామవాచకం

  • 1

    to stretch, extend
    drSTi niguDcu to extend, direct or concentrate o.'s vision
    pilaka (or tooka) niguDcu to display pride (lit. to make o.'s tuft of hair (or tail) stand up)