నీలం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

నీలం

blue colour

ఉచ్ఛారణ /niilam/

నామవాచకం

 • 1

  blue colour
 • 2

  indigo colour
 • 3

  sapphire
 • 4

  a variety of mango