పరజా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పరజా

balcony

ఉచ్ఛారణ /parajaa/

నామవాచకం

మాండలికం

  • 1

    balcony

ప్రజ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ప్రజ

ఉచ్ఛారణ /praja/

నామవాచకం

  • 1

    prajalu people, folk

ప్రజా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ప్రజా

people's, public

ఉచ్ఛారణ /prajaa/

విశేషణం

  • 1

    people's, public