తెలుగులో పేను యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: పెను1పేను2పేను3

పెను1

great, big, strong, mighty

ఉచ్ఛారణ /penu/

విశేషణం

 • 1

  great, big, strong, mighty
  penu keeka loud cry
  penu gaali strong wind
  penu tuphaanu severe cyclone
  penu ciikaTi pitch darkness

తెలుగులో పేను యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: పెను1పేను2పేను3

పోను2

ఉచ్ఛారణ /poonu/

క్రియావిశేషణం

 • 1

  apart from, over and above, after deducting
  aayanaki iwwawalasina Dabbu poonu naadaggira eemii migaladu take away the money that is due to him and nothing will be left with me

తెలుగులో పేను యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: పెను1పేను2పేను3

పౌను3

pound (weight)

ఉచ్ఛారణ /pawnu/

నామవాచకం

 • 1

  pound (weight)
 • 2

  pound (sterling)

తెలుగులో పేను యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: పెను1పేను2పేను3

పేను

louse

ఉచ్ఛారణ /peenu/

నామవాచకం


తెలుగులో పేను యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: పెను1పేను2పేను3

పేను

to twist, entwine

ఉచ్ఛారణ /peenu/

సకర్మకక్రియ లేక అకర్మకక్రియ

 • 1

  to twist, entwine