ప్రయోగం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ప్రయోగం

application, use

ఉచ్ఛారణ /prayoogam/

నామవాచకం

 • 1

  application, use
 • 2

  usage
 • 3

  practice (as opposed to theory)
 • 4

  experiment
 • 5

  launch [ing] (of a missile)