బంధించు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బంధించు

ఉచ్ఛారణ /bandhincu/

సకర్మకక్రియ

  • 1

    to tie, bind, hold together
  • 2

    to hold fast or tight
  • 3

    to lock up, imprison, incarcerate