బిడాలం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బిడాలం

cat

ఉచ్ఛారణ /biDaalam/

నామవాచకం

  • 1

    cat