తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బాడీ1

bodice, brassiere

ఉచ్ఛారణ /baaDii/

నామవాచకం

 • 1

  bodice, brassiere
  bra

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బాడె2

(బాడి, పడె)

ఉచ్ఛారణ /baaDe/

నామవాచకం

 • 1

  ulcer, sore, scab (due to disease, burning, scalding, etc.)
  tamalapaakulloo sunnam ekkuwa aytee naalika baaDe paDutundi if there is too much lime in the betel and nut, the tongue will develop sores

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బీడా3

ఉచ్ఛారణ /biiDaa/

నామవాచకం

 • 1

  roll of betel and nut

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బీడీ

ఉచ్ఛారణ /biiDii/

నామవాచకం

 • 1

  beedi, tobacco wrapped in a leaf and smoked

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బేడ

two anna coin (obsolete)

ఉచ్ఛారణ /beeDa/

నామవాచకం

 • 1

  two anna coin (obsolete) మాండలికం
 • 2

  pulse, dhall మాండలికం
  uddibeeLLu blackgram dhall

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బోడి

ఉచ్ఛారణ /booDi/

విశేషణం

 • 1

  bare, plain, unadorned, unornamented, undecorated
 • 2

  (of cattle) hornless
 • 3

  blunt
  pensil mukku booDi gaa undi the pencil point is blunt
 • 4

  wretched, miserable అసాంప్రదాయక
  ii booDi udyoogam ewaru ceestaaru? who will do this wretched job?
  pani antaa ceesEEka booDi padi ruupaayalu iccEEDu when I had done all the work he gave me a miserable ten rupees

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బడి

school

ఉచ్ఛారణ /baDi/

నామవాచకం

 • 1

  school

తెలుగులో బడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బేడ1బడి2బడి3

బడి

little, smaller, minor, lesser

ఉచ్ఛారణ /baDi/

విశేషణం

 • 1

  little, smaller, minor, lesser