తెలుగులో బుడ్డ యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బుడ్డ1బుడ్డ2

బుడ్డి1

bottle

ఉచ్ఛారణ /buDDi/

నామవాచకం

 • 1

  bottle
 • 2

  vessel with a narrow neck
  gallaa buDDi money box

తెలుగులో బుడ్డ యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బుడ్డ1బుడ్డ2

బుడ్డ2

hydrocele

ఉచ్ఛారణ /buDDa/

నామవాచకం

వైద్యశాస్త్రం

 • 1

  hydrocele

తెలుగులో బుడ్డ యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బుడ్డ1బుడ్డ2

బుడ్డ

short

ఉచ్ఛారణ /buDDa/

విశేషణం

మాండలికం

 • 1

  short
 • 2

  small
  buDDa ginne small vessel
  buDDa bedirimpulu empty threats