భయపెట్టు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

భయపెట్టు

(భయపడేయు)

ఉచ్ఛారణ /bhayapeTTu/

సకర్మకక్రియ

  • 1

    to frighten, alarm, scare, terrify