మంచి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మంచి

good[ness]

ఉచ్ఛారణ /manci/

నామవాచకం

 • 1

  good[ness]
  maniSilooni manci ni pencu to foster the good[ness] in man
  waaDi manci ceDDalu waaDiki teliyadu he does not know what is good and what is bad for him

విశేషణం

 • 1

  good in varying senses depending on the noun qualified, e.g., manci rooju auspicious day
  waaLLadi manci kuTumbam theirs is a well-reputed family
  aayanaki manci peeru unnadi he has a good reputation or he is widely known
  manci ruupaayi genuine (not counterfeit) rupee
  manci mutyaalu real pearls
  manci waana heavy shower of rain
  manci neela fertile soil
  manci guDDalu clean newly-washed clothes
  manci gummaDi sweet pumpkin
  manci debba severe blow
  manci tappu big mistake, blunder
 • 2

  manci maaTa ceesukoniweLLu take a meal and then go is used by some persons instead of bhoojanam ceesi weLLu which could be inauspicious

మంచె అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మంచె

ఉచ్ఛారణ /mance/

నామవాచకం

 • 1

  elevated platform for watching crops
 • 2

  dais, platform

మీంచి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మీంచి

same as miidanunci

ఉచ్ఛారణ /miinci/

 • 1

  same as miidanunci