మంజరి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మంజరి

ఉచ్ఛారణ /manjari/

నామవాచకం

 • 1

  bunch of flowers, cluster of flowers and leaves
  gaana manjari collection of songs

మంజీర అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మంజీర

anklet

ఉచ్ఛారణ /manjiira/

నామవాచకం

 • 1

  anklet ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి
 • 2

  name of a river in Andhra Pradesh