మొదలైన అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మొదలైన

and other

ఉచ్ఛారణ /modalayana/

విశేషణం

  • 1

    and other
    tooDeeLLu modalayana jantuwulu wolves and other animals