తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మానం1

measure

ఉచ్ఛారణ /maanam/

నామవాచకం

 • 1

  measure
  cf. కాలమానం, కొలమానం
 • 2

  sense of respect, self-respect, honour, modesty, dignity

తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మీనం2

fish

ఉచ్ఛారణ /miinam/

నామవాచకం

 • 1

  fish ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి
 • 2

  the first incarnation of Vishnu, in the form of a fish
 • 3

  జ్యోతిశ్శాస్త్రం Pisces
  miinameeSaalu lekkapeTTu to make calculations of auspicious and inauspicious times by astrology (colloq. expression for a way or delaying matters)

తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మైనం

wax

ఉచ్ఛారణ /maynam/

నామవాచకం

 • 1

  wax

తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మౌనం

silence

ఉచ్ఛారణ /mawnam/

నామవాచకం

 • 1

  silence

తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మనం

ఉచ్ఛారణ /manam/

సర్వనామం

 • 1

  we (inclusive of the person[s] addressed)

తెలుగులో మనం యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మనం1మనం2

మనం

mind

ఉచ్ఛారణ /manam/

నామవాచకం

 • 1

  mind