మాంజా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మాంజా

ఉచ్ఛారణ /maanjaa/

నామవాచకం

మాండలికం

  • 1

    kite thread coated with powdered glass

మౌంజి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మౌంజి

ఉచ్ఛారణ /mawnji/