మామ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మామ

(మావ)

ఉచ్ఛారణ /maama/

నామవాచకం

  • 1

    maternal uncle, father-in-law, father-in-law's brother
  • 2

    for an unmarried woman, any man whom she is eligible to marry may be called maama or baawa

మామి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

మామి

ఉచ్ఛారణ /maamii/

నామవాచకం

  • 1

    Tamil term of affection to an elderly woman