తెలుగులో మావి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మోవి1మావి2మావి3

మావ1

ఉచ్ఛారణ /maawa/


తెలుగులో మావి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మోవి1మావి2మావి3

మోవి2

lip

ఉచ్ఛారణ /moowi/

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

 • 1

  lip

తెలుగులో మావి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మోవి1మావి2మావి3

మావి3

placenta, afterbirth

ఉచ్ఛారణ /maawi/

నామవాచకం

 • 1

  placenta, afterbirth

తెలుగులో మావి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: మోవి1మావి2మావి3

మావి

mango tree

ఉచ్ఛారణ /maawi/

నామవాచకం

 • 1

  mango tree
  gunna maawi young mango tree