తెలుగులో రాగి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: రోగి1రాగి2రాగి3

రోగి1

sick person, patient

ఉచ్ఛారణ /roogi/

నామవాచకం

  • 1

    sick person, patient

తెలుగులో రాగి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: రోగి1రాగి2రాగి3

రాగి2

copper

ఉచ్ఛారణ /raagi/

నామవాచకం

  • 1

    copper

తెలుగులో రాగి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: రోగి1రాగి2రాగి3

రేగి3

jujube tree, ziziphus jujuba

(రేగు)

ఉచ్ఛారణ /reegi/

నామవాచకం

  • 1

    jujube tree, ziziphus jujuba

తెలుగులో రాగి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: రోగి1రాగి2రాగి3

రాగి

(gen. pl. raagulu)

ఉచ్ఛారణ /raagi/

నామవాచకం