వైయక్తిక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

వైయక్తిక

individual

ఉచ్ఛారణ /wayyaktika/

విశేషణం

  • 1

    individual