వ్యాఖ్యాత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

వ్యాఖ్యాత

commentator

ఉచ్ఛారణ /wyaakhyaata/

నామవాచకం

  • 1

    commentator