శ్రేణి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

శ్రేణి

row, line

ఉచ్ఛారణ /śreeNi/

నామవాచకం

 • 1

  row, line
  śreeNi tiircu to form a row or line
 • 2

  range of mountains
 • 3

  series
 • 4

  rank, grade
 • 5

  tier
 • 6

  class, category
 • 7

  group whose members are considered collectively
  ooriyaNTalisTula śreeNi loo brawnuku oka agrasthaanam undi Brown has a very high place in the ranks of Orientalists
  hinduu deewataa śreeNi looni deewuLLandarikii aalayaalu leewu not all the gods in the Hindu pantheon have temples
 • 8

  గణితశాస్త్రం progression

శ్రోణి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

శ్రోణి

pelvis

ఉచ్ఛారణ /śrooNi/

నామవాచకం

వైద్యశాస్త్రం

 • 1

  pelvis