సాహసం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సాహసం

daring, boldness, courage

ఉచ్ఛారణ /saahasam/

నామవాచకం

  • 1

    daring, boldness, courage
  • 2

    temerity, rashness, impetuosity
  • 3

    daring act, bold deed