సాహిత్యం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సాహిత్యం

literature

ఉచ్ఛారణ /saahityam/

నామవాచకం

  • 1

    literature