సీతాఫలం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సీతాఫలం

custard apple, annona squamosa

ఉచ్ఛారణ /siitaaphalam/

నామవాచకం

  • 1

    custard apple, annona squamosa