సుగుణం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సుగుణం

good point, good quality

ఉచ్ఛారణ /suguNam/

నామవాచకం

  • 1

    good point, good quality