సుడిగాలి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సుడిగాలి

whirlwind

ఉచ్ఛారణ /suDigaali/

నామవాచకం

  • 1

    whirlwind