స్వభావికత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్వభావికత

ఉచ్ఛారణ /swabhaawikata/


స్వాభావికత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్వాభావికత

naturalness

(స్వభావికత)

ఉచ్ఛారణ /swaabhaawikata/

నామవాచకం

  • 1

    naturalness