స్వాహా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్వాహా

ఉచ్ఛారణ /swaahaa/

నామవాచకం

  • 1

    name of the wife of the God of fire ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

ఆశ్చర్యార్థకం

  • 1

    used when making an offering to a God