ట్రెండింగ్ పదాలు

  1. పడి ఉండు
  2. పప్పు
  3. గ్రాంథికం
  4. పాడు