ఆయువుపట్టు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఆయువుపట్టు

ఉచ్ఛారణ /aayuwupaTTu/

నామవాచకం

  • 1

    centre of life, vital point, key point, vital matter
    prajaaswaamyaaniki caTTabaddhamayna paalana aayuwupaTTu the rule of law is a vital matter for democracy