చట్ట అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చట్ట

hip, thigh

ఉచ్ఛారణ /caTTa/

నామవాచకం

అపభాష

 • 1

  hip, thigh

చట్టి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చట్టి

ఉచ్ఛారణ /caTTi/

నామవాచకం

 • 1

  small earthen pot with a wide mouth

చిట్టా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిట్టా

ఉచ్ఛారణ /ciTTaa/

నామవాచకం

 • 1

  day book, daily account of money transactions

చిట్టి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిట్టి

ఉచ్ఛారణ /ciTTi/

నామవాచకం

 • 1

  measure of volume, one sixteenth of a seer

చిట్టి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిట్టి

little, small, tiny, young

ఉచ్ఛారణ /ciTTi/

విశేషణం

 • 1

  little, small, tiny, young
  ciTTi talli darling little girl
  ciTTi poTTI maaTalu/ceeSTalu dear little words/acts (of young children)
 • 2

  ciTTi praśna short question
  petty or trivial question

చిట్టీ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిట్టీ

ఉచ్ఛారణ /ciTTii/


చిట్టె అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిట్టె

door stopper

ఉచ్ఛారణ /ciTTe/

నామవాచకం

 • 1

  door stopper

చొట్ట అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చొట్ట

lame, crippled

(సొట్ట)

ఉచ్ఛారణ /coTTa/

విశేషణం

 • 1

  lame, crippled