ముంజి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ముంజి

(మౌంజి)

ఉచ్ఛారణ /munji/

నామవాచకం

  • 1

    girdle made of three strands of munja grass worn by a brahman boy from the time of his upanayanam until his upaakarma

ముంజె అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ముంజె

(ముంజ)

ఉచ్ఛారణ /munje/

నామవాచకం

  • 1

    kernel of an unripe palmyra fruit