రోగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

రోగి

sick person, patient

ఉచ్ఛారణ /roogi/

నామవాచకం

  • 1

    sick person, patient

రాగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

రాగి

copper

ఉచ్ఛారణ /raagi/

నామవాచకం

  • 1

    copper

రేగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

రేగి

jujube tree, ziziphus jujuba

(రేగు)

ఉచ్ఛారణ /reegi/

నామవాచకం

  • 1

    jujube tree, ziziphus jujuba

రాగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

రాగి

(gen. pl. raagulu)

ఉచ్ఛారణ /raagi/

నామవాచకం