అంతరించు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అంతరించు

to perish, die

ఉచ్ఛారణ /antarincu/

అకర్మకక్రియ

  • 1

    to perish, die
  • 2

    to come to an end, pass away, pass off