అడుక్కొను అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అడుక్కొను

ఉచ్ఛారణ /aDukkonu/

సకర్మకక్రియ లేక అకర్మకక్రియ

  • 1

    to beg (as a beggar), live by begging
  • 2

    to ask for, request మాండలికం