అపఖ్యాతి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అపఖ్యాతి

ఉచ్ఛారణ /apakhyaati/

నామవాచకం

  • 1

    bad report, ill fame, discredit
    apakhyaati paalawu to be discredited