అలగా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అలగా

mean, low

ఉచ్ఛారణ /alagaa/

విశేషణం

  • 1

    mean, low
    alagaa buddhi low mental calibre

అలాగే అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అలాగే

ఉచ్ఛారణ /alaagee/

అవ్యయం

  • 1

    in reply to a request all right, as you wish