ఆరాధన అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఆరాధన

worship, adoration

ఉచ్ఛారణ /aaraadhana/

నామవాచకం

  • 1

    worship, adoration
  • 2

    death anniversary of a person who in his lifetime renounced the world and entered sanyaasam