ఈదర అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఈదర

(ఈదరు, ఈదురు)

ఉచ్ఛారణ /iidara/

విశేషణం

  • 1

    iidara gaali strong cold rainy wind
    cali gaali iidara keraTaalugaa wiistoondi a cold wind is blowing in violent gusts