ఏకపత్నీవ్రతుడు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఏకపత్నీవ్రతుడు

monogamist

ఉచ్ఛారణ /eekapatniiwratuDu/

నామవాచకం

  • 1

    monogamist