కపాలమోక్షం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కపాలమోక్షం

ఉచ్ఛారణ /kapaala mookSam/

నామవాచకం

  • 1

    breaking s.o.'s head, cracking s.o.'s skull
  • 2

    breaking the skull of a corpse to allow the spirit to depart ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి