కుందేలు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కుందేలు

hare

ఉచ్ఛారణ /kundeelu/

నామవాచకం

  • 1

    hare
    kundeeTi kommuయథాతథం a hare's horn, hence an absurdity, s.g that does not exist