గజం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

గజం

yard, three feet

ఉచ్ఛారణ /gajam/

నామవాచకం

 • 1

  yard, three feet
  gajam badda yard stick
 • 2

  bar, rod మాండలికం
 • 3

  elephant