తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గడ1

stick, staff, pole

(గెడ)

ఉచ్ఛారణ /gaDa/

నామవాచకం

 • 1

  stick, staff, pole
 • 2

  long bamboo stick or pole

తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గాడి2

ditch, trench, groove

ఉచ్ఛారణ /gaaDi/

నామవాచకం

 • 1

  ditch, trench, groove
  gaaDi tiiyu to dig a trench
  gaaDi tappu to go off the track, miss the groove
 • 2

  feeding trough for cattle, manger
 • 3

  thread of a screw

తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గెడ3

ఉచ్ఛారణ /geDa/


తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గోడ

wall

ఉచ్ఛారణ /gooDa/

నామవాచకం

 • 1

  wall

తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గడి

square

ఉచ్ఛారణ /gaDi/

నామవాచకం

 • 1

  square

తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గడి

ఉచ్ఛారణ /gaDi/

బహువచన నామవాచకం

 • 1

  gaLLu checks
  gaLLacokkaa checked shirt
  gaLLanuDikaTTu crossword puzzle

తెలుగులో గడి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: గెడ1గడి2గడి3

గడి

fort

ఉచ్ఛారణ /gaDi/

నామవాచకం

మాండలికం

 • 1

  fort